Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Privacy verklaring

Uw privacy is ons veel waard. De directie en de medewerkers van de Kernel Groep hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat hebben we in de in het verleden laten zien, dat doen we nu en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. We beseffen dat bezoekers en gebruikers van onze website wellicht bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en hoe we deze informatie gebruiken en behandelen. Daarom vindt u op deze pagina onze privacyverklaring. Deze is ontwikkeld om uw belangen te behartigen. Uw gebruik van deze website geeft aan, dat u ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de website van de Kernel Groep is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Het Beccaria Instituut maakt organisatorisch onderdeel uit van de Kernel Groep B.V. Deze privacyverklaring is daarom ook van toepassing op het Beccaria Instituut.

 

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen de Kernel Groep B.V. en Eco Consult - Groen, Milieu & Management B.V.. De privacyverklaring van het Instituut voor Omgevingskwaliteit is hier te vinden. Juridisch gezien valt het Instituut voor Omgevingskwaliteit onder de Kernel Groep B.V. Dit betekent dat de privacyverklaring van de Kernel Groep B.V. ook van toepassing is op het Instituut voor Omgevingskwaliteit.

 

Op de website van de Kernel Groep kunt u links naar andere websites aantreffen. De Kernel Groep draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

 

Persoonsgegevens

De Kernel Groep doet rechtstreeks zaken met haar klanten en deelnemers aan de opleidingen en trainingen van het Beccaria Instituut. Het contact dat u als (potentiële) klant en/of deelnemer met de Kernel Groep hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post, per e-mail of via internet. De Kernel Groep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Kernel Groep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Kernel Groep verstrekt.

 

De Kernel Groep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

Het Beccaria Instituut verzamelt en verwerkt ten behoeve van opleidingen en trainingen daarnaast onder meer de volgende persoonsgegevens:

- Uw geboortedatum en -plaats

- Gegevens met betrekking tot opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld

- Gegevens ten behoeve van de facturatie van de opleiding

- Gegevens over uw werkbetrekking, indien u zich via uw werkgever aanmeldt voor een opleiding of training

- Gegevens over voor u relevante beroepsorganisaties

- Gegevens over reeds genoten opleidingen en trainingen en werkervaring, indien een minimaal werk- en denkniveau is vereist voor het volgen van een opleiding of training

- Gegevens over uw aanwezigheid tijdens en behaalde resultaten van de opleiding of training

- Gegevens over uw feedback over de opleiding of training

- Overige informatie die u in het kader van de opleiding of training aan ons verstrekt

 

Doelen

De Kernel Groep vraagt informatie op, slaat deze op, gebruikt en deelt deze ten behoeve van welbepaalde, hierna uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Zij laat zich leiden door drie eisen die we rondom privacy aan onszelf stellen: noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de Kernel Groep alleen die gegevens gebruikt die nodig zijn voor de uitvoering van haar taak en opdracht. Uw persoonsgegevens worden voorts verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

De Kernel Groep zet alles in het werk om uw privacy te waarborgen en te beschermen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vanzelfsprekend houdt de Kernel Groep zich aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

De Kernel Groep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten van de Kernel Groep. Daarnaast kan De Kernel Groep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advisering, onderzoek en trainingen op het gebied van veiligheid, management en organisatie. Een inschrijfformulier voor een opleiding of training wordt hierbij gezien als een overeenkomst van opdracht. Met het aangaan van een overeenkomst van opdracht geeft u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u opteert voor het ontvangen van de nieuwsbrief plaatsen wij uw naam en emailadres in een beveiligd nieuwsbrief-programma om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. U kunt u op elk moment automatisch uitschrijven voor de nieuwsbrief door eenvoudig op een link in de nieuwsbrief te klikken. De uitschrijving is dan ook definitief en uw gegevens worden uit het nieuwsbrief-programma verwijderd.

 

Voor het Beccaria Instituut zijn aanvullende doelen:

- Het administratief verwerken van uw aanvraag voor informatie, de inschrijving voor een opleiding of training en het daaraan verbonden administratieve voortzetting (vastgelegd in een protocollen)

- Het reserveren van een plaats bij een door u geboekte opleiding of training

- Verstrekken van relevante informatie over uw opleiding of training voor begin van de opleiding of training (voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden, informatie over mededeelnemers zodat u eventueel gezamenlijk vervoer kunnen afspreken)

- Het opmaken van een factuur ten behoeve van betaling

- Bij afmelden of annulering van de cursus/opleiding het opmaken van een creditfactuur

- Het opmaken van bewijzen van deelname met uw naam, geboorteplaats en -datum

- Het verstrekken van uw naam, adresgegevens inclusief geboorteplaats en -datum aan voor u relevante organisaties voor de toekenning van een erkend diploma, accreditatiepunten en/of kwaliteitsuren

 

Foto’s en video’s

Voor onderwijs-, marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s en video’s in de opleidingen en trainingen. Wij vragen voorafgaande schriftelijk om toestemming. De foto’s en/of video’s kunnen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden en blogberichten op de website van de Kernel Groep, op Facebook, LinkedIn of het maken van advertenties. Zonder expliciete schriftelijke toestemming zullen geen foto’s en/of video’s van u worden gemaakt en worden gebruikt.

 

Bewaartermijn

De Kernel Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet dan wel andere regelgeving is vereist (bijvoorbeeld in het kader van het kunnen aantonen van geldigheid diploma of certificaat). Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

De Kernel Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Kernel Groep geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan de Kernel Groep informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding of training verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie-, certificatie- en examenorganisaties, zoals Stichting N’Lloyd en de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) of vergelijkbare voor u relevante organisaties voor de toekenning van accreditatiepunten en/of kwaliteitsuren.

 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voorbeelden hiervan: we verlenen medewerking aan de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt of aan een juridische procedure of om de veiligheid en rechten van het publiek te beschermen. In dergelijk gevallen zijn we verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Gebruik van cookies en Google Analytics

De website van de Kernel Groep maakt gebruik van verschillende technieken, waaronder Google Analytics, om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Tevens worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

 

De Kernel Groep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Kernel Groep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft op deze website ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Kernel Groep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Kernel Groep heeft hier geen invloed op. De Kernel Groep heeft Google geen toestemming gegeven om via de Kernel Groep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Cookies van derde partijen Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de Kernel Groep te beïnvloeden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kernel-groep.nl. De Kernel Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

De Kernel Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 

- De website van de Kernel Groep maakt gebruik van een versleutelde verbinding (SSL Certificaat) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

- De computers van de Kernel Groep zijn door antivirusprogramma’s en firewalls beveiligd. Deze programma’s en de besturingssystemen zijn altijd up-to-date. Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en ook fysiek beperkt doordat het kantoor altijd op slot gaat bij afwezigheid van medewerkers. Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd.

- Deelnemerslijsten en aanwezigheidsformulieren worden na afloop van een cursus/opleiding weer opgeborgen in een afgesloten ruimte. Daar worden ook uw facturen en bankgegevens bewaard. Lijsten, formulieren en financiële gegevens die niet meer benodigd worden voor de administratie worden vernietigd.

- Opleidings- en trainingsinformatie die in verband met eisen gesteld door certificerende instituten bewaard moeten worden als bewijsdocument voor audits worden gescand en encrypted opgeslagen.

- Het aantal personen dat toegang heeft tot onze computers is beperkt. Geen enkel systeem of datatransmissie over het internet kan echter volledig beveiligd worden. Bijgevolg is het voor ons onmogelijk de veiligheid van de door u verstrekte gegevens voor 100% te garanderen of te beschermen.

 

De hier in het kort beschreven maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder geoperationaliseerd en waar nodig in protocollen gedocumenteerd.

 

Wijziging van ons privacy beleid

Af en toe kunnen we ons privacy beleid aanpassen. Indien we een aanpassing uitvoeren, zal dit geen gevolg hebben voor de keuzemogelijkheden die u gemaakt hebt betreffende de informatie die u ons verstrekt hebt of over hoe we uw gegevens voor deze aanpassing gebruiken. Alle veranderingen worden aangekondigd in onze privacyverklaring op de website.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Tot slot

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Kernel Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Kernel Groep op via +31 (0)85 – 876 9711 of info@kernel-groep.nl.