Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Register post-Hbo opleiding IGH

Toezicht en handhaving is de komende jaren sterk in ontwikkeling. Het effect van toezicht en handhaving op het nalevingsgedrag van wet- en regelgeving zal moeten verbeteren. Deze verandering vraagt om andere competenties en een andere manier van organiseren: toezicht en handhaving op basis van informatiesturing heeft de toekomst!
Informatiegestuurde handhaving (IGH) heeft als doel het op een effectieve en efficiënte manier aanpakken van (potentiële) problemen die ontstaan als gevolg van het niet naleven van wetten en regels, door op basis van (analyses van) actuele en betrouwbare informatie:
 
- doelen te stellen met betrekking tot toezicht en handhaving
- handhavingsactiviteiten te prioriteren
- handhavingsstrategieën te ontwikkelen c.q. te bepalen
- keuzes kunnen maken binnen mogelijke handhavingsactiviteiten
- mensen en middelen optimaal in te zetten
- handhavingsactiviteiten op adequate en behoorlijke wijze
   uit te voeren
- sturings- en feedbackmechanismen in te zetten op strategisch,
   tactisch en operationeel niveau
 
Na het volgen van de register post-Hbo opleiding Informatiegestuurde Handhaving kunnen de deelnemers informatiegestuurde handhaving vanuit de eigen rol en positie op tactisch / operationeel niveau regisseren. Deelnemers kunnen als volwaardige gesprekspartner op het gebied van informatiegestuurde handhaving optreden en organisatorische randvoorwaarden benoemen.
 
Na afronding van de opleiding is de deelnemer in staat om nog meer proactief te functioneren in nalevingsvraagstukken. De deelnemers zijn in staat om gegevens en informatie op waarde te beoordelen en de consequenties van informatiedeling met handhavingspartners in kaart te brengen, deze informatiedeling te sturen en daardoor een bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe handhavingsvraagstukken. 
 
Register Post-HBO opleiding
Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze registeropleiding ontvangen een officieel, erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).
 
Vervolgopleiding
Verder leren? Wellicht zijn de opleidingen informatieanalyse en informatiemakelen iets voor u. Meer informatie over deze opleidingen vindt u in het rechter menu.

 

Meer informatie over de register post-Hbo opleiding Informatiegestuurde Handhaving? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 - 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!